Ministeren og CV’et – den noget længere version

Som jeg skrev i det foregående indlæg, så syntes jeg ikke personligt, at der er noget at komme efter i spørgsmålet om, hvorvidt Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen (ELL) havde fusket med sit CV.

Jeg sagde dog også, at der var en række forhold, der gjorde historien om Ministeren og CV’et en smule mere kompliceret, end den måske umiddelbart fremstår. Disse forhold har næsten uden undtagelse deres rod et og samme sted, nemlig i den omstændighed, at skønt ELL i perioden 2001-2006 officielt var indskrevet som studerende ved MSH Misjonshøgskolen i Stavanger, så foregik en del (muligvis det meste) af hans undervisning i København.

Frem til 2007 samarbejdede MSH MisjonHøgskolen nemlig med Dansk Bibel Institut, en privat forskningsinstitution og ”uddannelsessted for teologistuderende, religionsstuderende og folk der vil arbejde med tværkulturel mission.” (Citat fra DBIs hjemmeside). Ifølge en mail til Ekstra Bladet fra Misjonhøgskolens rektor, Bård Mæland, så var det i perioden 2001-2006 således i praksis Bibelinstituttets medarbejdere, der forestod ELLs (og andre danske studerendes) undervisning, som ydermere fandt sted i DBIs lokaler. Skønt ELL formelt var indskrevet ved MSH Misjonshøgskolen i Stavanger, var det altså i praksis DBI der varetog størstedelen af hans undervisning.

Dette er vigtigt, og samtidigt potentielt problematisk. DBI er nemlig en åbenlyst konfessionel og missionerende institution, hvis formål ifølge vedtægterne er:

1) At fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission
2) At forberede til og videreuddanne i tjenesten for evangeliet hjemme eller ude
3) At vække og bevare troens liv og styrke det kristne fællesskab blandt de studerende

Fra et videnskabeligt og akademisk synspunkt er dette en forholdsvis problematisk formålsbeskrivelse for en forsknings- og uddannelsesinstitution. Eventuelle forbehold bliver ikke mindsket, når man et par linjer længere henne i vedtægterne kan læse, at DBI opererer ud fra den forudsætning at ”Biblen er Guds ord, givet ved Helligåndens inspiration, fuldt troværdig og urokkelig”, og at en af de måder, hvorpå instituttet ønsker at fremme sine tre formål er igennem ”Opbygning af et frit akademisk institut for bibeltro forskning”.

I Danmark er de teologiske akademiske uddannelser formelt og principielt adskilt fra de konfessionelle. Meget forsimplet: For at blive teolog (cand.theol.) skal man gennemgå en videnskabelig, universitær uddannelse, hvor man beskæftiger sig med kristendommen og andre religioner, den kristne tro og den kristne kirkes dogmer og tekster, uden at man derfor tilslutter sig kristendommens dogmer og trosbekendelser. Ønsker man derimod at blive præst i den danske folkekirke, skal man gennemgå en obligatorisk videreuddannelse på et af landets to pastoralseminarer, som også indeholder et konfessionelt (trosbekendende) element. Begrundelsen for denne opdeling er ret enkel: Universitetet er en videnskabelig, akademisk institution, og hverken må eller skal derfor missionere for eller udbrede bestemte religiøse dogmer eller overvisninger

I praksis er det selvsagt vanskeligt at opretholde en klar skelnen mellem det teologisk-videnskabelige og det konfessionelle. Det er fx. er rimeligt at antage, at en betydelig del af de studerende, der vælger at læse teologi ved danske universiteter, er troende kristne, eller i det mindste er positivt indstillede overfor kristendommens dogmer. Men så længe det konfessionelle element ikke har afgørende indflydelse på kvaliteten eller indholdet af den undervisning der udbydes eller den forskning der bedrives, så er dette ikke nødvendigvis et problem, og kan som oftest håndteres pragmatisk og udramatisk.

Problemerne opstår imidlertid, hvis en åbenlyst konfessionel og missionerende uddannelsesinstitution får mulighed for at udbyde meritgivende kurser og eksaminer, dvs. får mulighed for fx at tildele en bachelorgrad i teologi. For hvad sker der med videnskabeligheden og den akademiske lødighed, hvis studerende fx uddannes til ikke at gå kritisk og historisk til Bibelen, men derimod skal læse og forstå den som ”Guds ord, givet ved Helligåndens inspiration, fuldt troværdig og urokkelig”? Det er blandt andet af denne grund, at DBI og andre lignende religiøse uddannelsesinstitutioner ikke er akkrediteret til at udbyde SU-berettigede (og titel-tildelende) uddannelser i Danmark. I modsætning til DBI, så er MSH Misjonshøgskolen imidlertid akkrediteret af den norske akkrediteringsinstitution NOKUT. MSH Misjonshøgskolens uddannelser er altså officielt anerkendte af den norske stat, og giver fx de studerende mulighed for at blive bachelorer i teologi. I kraft af sit samarbejde med Misjonshøgskolen opnår DBIs uddannelser derved en form for officiel anerkendelse (i Norge ganske vist, ikke i Danmark), som de ellers ikke ville have haft. 

Og det er her, at ELL på den ene eller den anden måde kan siges at komme i problemer. Men det er også her, at en række mere principielle, overordnede og strukturelle problemer viser sig.

For det første vil en del mennesker formodentlig blive en smule urolige over, at Danmarks uddannelses- og forskningsminister har taget en stor del af sin uddannelse på en åbenlyst missionerende og religiøst højredrejet uddannelsesinstitution. Hvis sommerens reaktioner på ELLs syn på jordens skabelse og evolutionsteorien kan bruges som indikator, så er det nok her, der for alvor kan falde brænde ned. Og med disse reaktioner i baghovedet, så bliver det pludselig meget forståeligt, hvorfor ELL ikke i udpræget grad synes at have haft lyst til at nævne detaljerne i sit studieforløb på sit CV. Ministeren insisterer ganske vist selv, i interviewet med Ekstra Bladet, på, at han ikke har været indskrevet på DBI, men på MSH Misjonshøgskolen. Men da undervisningen tilsyneladende foregik i DBIs lokaler og blev udført af DBIs undervisere, er det formodentlig en distinktion, der ikke gør nogen større forskel.

For det andet så er internationale samarbejder som det ovenstående mellem DBI og MHS Misjonshøgskolen, hvor en uddannelsesinstitution, der ikke er akkrediteret i sit hjemland, indgår aftaler med akkrediterede institutioner fra andre lande, meget omdiskuterede og omtales undertiden som ”piratuddannelser”. Sådanne uddannelser er problematiske, fordi de potentielt kan underminere kvaliteten af akademiske titler tildelt af danske uddannelsesinstitutioiner, og derved mere generelt true tilliden til det danske akademiske system og videnskabelige miljø. Som undervisnings- og forskningsminister er det ikke just en god idé at blive associeret med den slags.

(DBI samarbejder ifølge deres hjemmeside ikke længere med Misjonshøgskolen. Til gengæld har de indgået et samarbejde med en anden norsk uddannelsesinstitution: Fjellhaug Internationale Høgskole/Fjellhaug International University College, som ligeledes er akkrediteret af NOKUT. For de interesserede har der igennem flere år kørt en længere debat om denne overordnede problemstilling med konfessionelle uddannelser, der så at sige akkrediteres pr. udenlandsk stedfortræder. Diskussionen fokuserer udover Dansk Bibel Institut i København også på Menighedsfakultetet i Aarhus. Se f.eks. indlæg i Universitetsavisen her og her og i Univers her).

For det tredje så rejser hele sagen en række principielle spørgsmål omkring meritoverførsel og meritoverførselsprocedurer på såvel KU som mere generelt. Burde KU have accepteret ELLs studier som meritgivende, siden de i praksis er fra en ikke-akkrediteret dansk institution? Skulle universitetet have gjort mere for at tjekke op på kvaliteten af og indholdet i de kurser, som ELL fik meritoverført? Mere overordnet: Hvilke typer studier og uddannelsesinstitutioner kan og bør danske uddannelsesinstitutioner overhovedet acceptere som meritgivende? I hvor høj grad kan og bør danske uddannelsesinstitutioner tildele akademiske grader baseret på (automatiserede/standardiserede) meritoverførselskonventioner? Hvordan sikrer man i praksis at udenlandske institutioners uddannelser lever op til de kvalitetskrav, som vi har i Danmark?

Dekanen på det Teologiske Fakultet på KU, Kirsten Busch Nielsen, kan selvsagt ikke kommentere på enkeltsager, men hun forklarer til Universitetsavisen at:

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i teologi skal man have en bacheloruddannelse, der i krav og niveau svarer til den, man kan tage i henhold til den gældende bekendtgørelse og studieordning. Det foretager vi en konkret vurdering af i hvert enkelt tilfælde, og det viser sig, at det er vanskeligt for de fleste, der kommer med udenlandske kvalifikationer, at komme ind på kandidatuddannelsen […] Studienævnet på Teologi foretager en konkret vurdering. De rekvirerer pensumlister og studieplaner og eksamensbeviser fra den enkelte studerende, som bliver grundigt gået igennem fag for fag [...] I de senere år er studerende så blevet indskrevet på bacheloruddannelsen med merit for de fag, de har gennemført.

Spørgsmålet er, om sådanne procedurer, som vist er meget typiske for behandlingen af meritsager ved de danske universiteter, er nok til at sikre kvaliteten af de kurser og uddannelser, som der gives merit for? Hvilke krav kan og bør man stille til de (udenlandske) uddannelser og kurser, som der søges om merit for? Hvordan sikrer man i praksis, at disse krav er opfyldt? Og hvor langt skal man gå, for at tjekke op på de studerendes egne angivelser af, hvad de har gennemgået og lært?

Disse problemstillinger og spørgsmål er særligt presserende og prægnante i netop disse år. Dels fordi der er voksende krav om og forventninger til, at danske studerende drager til udlandet som del af deres uddannelse. (En forventning som Fremdriftsreformen dog delvist synes at modarbejde). Og dels fordi universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner ofte er blevet skældt ud for at være for rigide og ufleksible i deres krav til meritoverførsel og for langsommelige i deres sagsbehandling. Spørgsmålet er imidlertid, om man kan slække på kravene til merit og samtidigt speede sagsbehandlingen op, uden derved at give afkald på kvalitetssikring?

Ovenstående er nogle et ret lavpraktiske og ikke særligt sexede studietekniske og studieadministrative problemer, som næppe skaber forsider i Ekstra Bladet. Ikke desto mindre vil jeg mene, at det er nogle væsentligt vigtigere spørgsmål, end hvorvidt ministeren for Uddannelse og Forskning har formuleret sig lidt småuheldigt i sit CV.

Posted in Politik, Universitært | 1 Comment

Ministeren og CV’et – den korte version

Dagens store diskussionsemne blandt akademikere rundt omkring på nettet har uden tvivl været historien om Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsens (ELLs) CV. Diskussionen opstod da Forskerforum og Ekstra Bladet i morges kunne fortælle, at ELL ifølge dem havde fusket med sit officielle CV på Folketingets hjemmeside. (Læs Forskerforums historie her og her og Ekstra Bladets historie og interview med ELL her. Universitetsavisen har fulgt op på og nuanceret historien her. Videnskab.dk har også skrevet om og uddybet historien her. Det kan anbefales at læse alle de foregående artikler, inden man læser videre).

For meget kort at opridse Forskerforums og Ekstra Bladets historie: Af ELLs officielle CV på Folketingets hjemmeside (hvor ELL er personligt ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, som ikke direkte er knyttet til hans virke som folketingsmedlem), fremgår det, at han har læst teologi på Københavns Universitet fra 2001 til 2008. Den præcise ordlyd fra CV’et er: ”Cand.theol ., Københavns Universitet, fra 2001-2008.” (Ekstrabladet har et screendump af CV’et her.  Bemærk at CV’et efterfølgende blevet rettet. Se det opdaterede CV her). Ifølge papirer som, Forskerforum har fået aktindsigt i, er dette imidlertid ikke rigtigt. Af papirerne fremgår det nemlig, at ELL først blev indskrevet på KU i 2006. I perioden fra 2001-2006 var ELL i stedet indskrevet ved MHS Misjonshøgskolen i Stavanger, en privat højskole/et privat universitet ejet af Det Norske Misjonsselskab. Da ELL blev indskrevet ved KU i 2006 fik han meritoverført en række fag fra sine studier ved MHS Misjonshøgskolen, og det er fortrinsvis på baggrund af disse fag, at han i 2008 blev cand.theol. fra Københavns Universitet.

Ovenstående historie kompliceres af en række forskellige faktorer, som jeg vender tilbage til i et opfølgende indlæg. Inden da er det dog nødvendigt at komme med nogle indledende håndkantshug vedrørende Forskerforums og Ekstra Bladets påstand om CV-fusk.

Ifølge Forskerforum og Ekstra Bladet er det forkert, når ELL på sit officielle CV angiver (eller rettere angav; CV’et er som nævnt efterfølgende blevet rettet), at han i perioden 2001-2008 var tilknyttet Københavns Universitetet. ELL blev som sagt først indskrevet ved KU i 2006, og da han indtil da fortrinsvis studerede ved MHS Misjonshøgskolen i Stavanger kan man med nogen ret sige, at det først er fra 2006, at ELL blev officielt tilknyttet KU som studerende.

Til dette er der fire forhold, som er værd at bemærke.

  1. ELL har i interviewet med Ekstra Bladet åbent erkendt, at hans CV på Folketingets hjemmeside kan fortolkes som om, at han har taget hele sin teologi-uddannelse på Københavns Universitet: ”Jeg kan godt forstå, at man kan misforstå det. Det, jeg oplyser til Folketingets hjemmeside, er, at jeg læser teologi fra 2001 til 2008. Og at jeg bliver kandidat i (februar, red.) 2008 fra Københavns universitet”.  Det er, må man formode, for at undgå sådanne misforståelser i fremtiden, at CV’et efterfølgende er blevet opdateret, så der nu blot står: ”Cand.theol., Københavns Universitet, 2008”.
  2. ELL har overfor Ekstra Bladet fremlagt papirer, der viser, at han i den periode han studerede ved MSH Misjonshøgskolen også har fulgt kurser ved Københavns Universitet som gæstestuderende.. Skønt han ikke formelt var indskrevet på KU, så har han dog fulgt undervisning på universitetet og været tilknyttet KU som gæstestuderende.
  3. Det er vigtigt at slå fast, at ELLs kandidatgrad i teologi faktisk er tildelt af KU. Det er muligt, at ELL i høj grad har erhvervet sig graden baseret på undervisning og eksaminer taget ved andre institutioner. Men KU har efterfølgende officielt godkendt disse eksaminer som meriterende på et niveau svarende til, hvad der kræves for at bestå teologistudiet ved KU. ELL har således hverken fusket med eller løjet om sit uddannelsesniveau, eller om hvilken uddannelsesinstitution, der har tildelt ham kandidatgraden i teologi.
  4. Hvad ELL derimod har gjort er, at han på sit CV enten bevidst eller ubevidst har undladt at gøre opmærksom på, at størstedelen af hans studietid ikke foregik ved KU, men derimod ved MSH Misjonshøgskolen. Om dette kvalificerer som fusk er formodentlig et definitionsspørgsmål. Men den mest barmhjertige fortolkning er vel, at ELL enten ikke har tænkt over, at hans formuleringer på CV’et kunne misforstås, eller at han, som de fleste andre, har ”masseret” sit CV, således at det, uden at sige noget direkte usandt, får ham til at fremstå bedst muligt.

På baggrund af ovenstående er min egen holdning, at beskyldningen om, at ELL skulle have fusket med sit CV, er en storm i et glas vand. Andre vil formodentlig være uenige i denne vurdering (det ved jeg fra diskussioner rundt om på nettet, at der er mange som er), men altså: Jeg synes ikke, at der er det store at komme efter.

Men det betyder ikke, at ELLs sag ikke rejser vigtige spørgsmål, for den gør den skam. De er bare nogle lidt andre, og er noget mere komplicerede, end Forskerforums og Ekstra Bladets sensationslystne overskrifter umiddelbart lader ane. Læs derfor videre her.

Posted in Politik, Universitært | 1 Comment

Tro, videnskab og ministeren

Okay, folk har diskuteret det på både Facebook og Twitter: Er Esben Lunde Larsen (ELL) kreationist? Mit svar: Det kommer an på, hvad man mener med kreationisme.

Hvis man med kreationisme mener “den opfattelse, at verdens skabelse er foregået som beskrevet i Bibelen,” (jvf. Den Store Danske) så nej. Her er hvad ELL selv siger i interviewet i JP:

»…Skabelsesberetningen er en teologisk beretning, en forståelse af, hvordan verden eller mennesket bliver til. Den har aldrig påberåbt sig videnskabelige kulstof 14-metoder.«
Tror du på skabelsesberetningen?
»Jeg tror på, at der er en verden, som er blevet skabt, og at der står noget bag. For mig har det aldrig været afgørende, om det foregik i seks dage, og Gud holdt fri den syvende. For mig er det et billede på, at mennesket har godt af at arbejde, men også af at holde fri.«

Og mere generelt om, at skabelsesberetningen ikke skal læses bogstaveligt, dvs. som en faktuel beskrivelse af, hvorledes verden blev skabt:

»Jeg har faktisk nærmest aldrig forholdt mig til, hvor gammel jorden er. Der er jo alle mulige geologiske undersøgelser, der viser, at den er flere milliarder år gammel. Der er videnskabelige beviser, som man forholder sig til som videnskabsmand. Bevæger man sig så fra videnskaben og over i teologien, så siger teologien, at én dag er som 1.000 år, og 1.000 år er som en dag. Og det er et meget godt billede på, at det ikke er tidsaspektet for, hvor gammel jorden er, der er afgørende,«

Hvis man med kreationisme derimod mener den opfattelse, at der på et eller andet tidspunkt under universets opståen (evt. som den igangsættende årsag til Big Bang), har været en eller anden form for  guddommelig indgriben, så er ELL formodentlig kreationist. Her er et par citatet fra interviewet:

Mener du så, at jorden blev til med et big bang?
»Jeg tror, at der står en skabende gud bag det meste i verden, og hvordan det er blevet til, ja, der giver bibelen én forklaring, og naturvidenskaben giver sin forklaring. Det er ikke afgørende for mig. Det afgørende er, at verden er til. Og at jeg som et troende menneske tror, at der står en gud bag.«

»Jeg mener, at der er en skabende gud, der står bag det hele. Og hvordan udviklingen så er fra det tidspunkt, kan jeg på ingen måde give nogen kvalificerede bud på. Og det er sådan set heller ikke afgørende. For det afgørende er, om der er plads til balancen mellem videnskab og tro. Og det er der,«

Kor sagt: ELL mener som troende, at der står en skabende gud bag verdens opståen. Men hvad der sker efter verden er opståen, det blander gud sig ikke i (og hvad der sker er forøvrigt så kompliceret, at ELL som lægmand ikke kan sige noget fornuftigt om det). Med tekniske termer: ELL er formodentlig en eller anden form for deist (dog formodentlig uden det mekaniske, funktionelle verdenssyn).

Samme overordnede holdning har ELL til evolutionsteorien: Evolutionsteorien beskriver den biologiske udvikling der rent faktisk finder sted. Men at der findes levende væsener, og at disse væsener udvikler sig? Det er i sidste ende noget, hvor man som troende kan tro på, at gud står bag, uden dermed nødvendigvis at komme i karambolage med videnskaben. Her endnu et par citater:

Tror du, at vi nedstammer fra aberne?
»Jeg tror, at der står en skabende gud bag. Hvordan han så har gjort det, det har jeg ikke forholdt mig så meget til. Og det er der jo heller ikke nogen, der kan give en teologisk forklaring på eller lignende.«

»Der er en evolutionstanke om, hvordan ting har udviklet sig. Men hvordan det blev sat i gang, kan være et trosspørgsmål, hvis du spørger i teologien. Og det kan være et videnskabsspørgsmål, hvis du spørger i evolutionsbiologien.«

Skabelsesberetningen handler om Adam og Eva og om, at sådan blev mennesket skabt. Det er én udlægning. En helt anden er, at der er sket en evolution, og at vi nedstammer fra aberne. Hvad tror du?
»Jamen jeg tror, som jeg har sagt flere gange, nu: Der sker en udviklingsproces i, hvordan vi er. Jeg tror, at der står en skabende Gud bag. Hvordan det så er sket – hvordan det har udviklet sig – jamen, jeg er ikke videnskabsmand på det felt.«

Den simpleste måde at forstå ELLs position er nok, at han i det store og hele mener, at teologien (troen) og naturvidenskaben stiller forskellige typer spørgsmål, som kræver forskellige typer svar. Tro og teologi beskæftiger sig med eksistentielle spørgsmål og ultimative årsager. Naturvidenskaben beskæftiger sig derimod med verden som den er, og med hvad der faktisk sker eller er sket siden universet opstod. Der er derfor ikke, eller der behøver i det mindste ikke at være, nogen modstrid mellem tro (teologi) og videnskab. Og derudover er der forskningsfrihed, så enhver forsker frit kan forske i (og tro på) hvad hun eller han vil, uden at ministeren eller andre blander sig.

»Det afgørende er, at der er forskningsfrihed. Så forskeren – uanset om han forsker i teologi eller naturvidenskab – kan dykke kritisk ned i det. Det skal enhver forsker, og så
er der et privat rum for forskeren, hvor han kan tro
mere eller mindre på det, som han arbejder med,« siger
Esben Lunde Larsen, der henviser til, at Niels Bohr var troende,
ligesom Albert Einstein i øvrigt var det.

»Jeg tror, at alle biologiforskere har en naturvidenskabelighed, som også rummer plads til både etiske og menneskelige overvejelser, som ikke er ren naturvidenskab. Der er også følelser og tvivl. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen danskere er så enøjede, at de ikke selv bevæger sig i et spændingsfelt mellem naturvidenskab og tro. Nogen har så truffet et selvstændigt valg om ikke at tro. På den måde gør de fleste sig eksistentielle overvejelser i regi af både videnskabelighed og tro – eller ikke tro.«

Personligt er jeg ikke helt overbevist om, at man så ligetil kan adskille eksistentielle og faktuelle spørgsmål, så teologien/troen (eller filosofien?) udelukkende tager sig af de eksistentielle mens videnskaben udelukkende tager sig af de faktuelle. Men lad nu det ligge.

Tilføjet den 3/6 kl. 19.50: For de interesserede foregår der en livlig diskussion af såvel interviewet med ELL som af betydningen af begrebet “kreationisme” på min Facebookvæg.

Posted in Politik, Universitært, Videnskab | 6 Comments

Pratchett og jeg

Terry Pratchett er død.

I

Da jeg var færdig med gymnasiet, vidste jeg ikke hvad jeg skulle. Eller det vil sige: Jeg vidste godt hvad jeg skulle, nemlig læse filosofi på Aarhus Universitet, men først året efter. Og da mit sommerferiejob i Legoland udløb havde jeg pludselig 6-8 måneder foran mig, som jeg ikke vidste hvad jeg skulle bruge til. Det første jeg gjorde var derfor at gå i hundende, hvilket i denne sammenhæng vil sige, at jeg boede hos mine forældre, stod sent op, så tyske quizprogrammer og anlagde fuldskæg.

Da mine forældre på forskellige mere eller mindre direkte måder havde gjort mig klart, at de ikke mente, at det var en optimal brug af min tid (og deres penge), endte jeg med at tage til Israel som voluntør i en kibbutz i det nordlige Israel, hvor jeg derfor tilbragte vinteren 1994/95, i selskab med andre rodløse unge mennesker fra hele Europa.

Under en (af de mange) natlige samtaler med de øvrige voluntører, nævnte Jonas, en langhåret svensker der elskede at vandre i fjelde, en sjov bog om verdens undergang, som han lige havde læst. Bogen hed Good Omens og var skrevet af to engelske forfattere, som jeg ikke havde hørt om før: Neil Gaiman (“han har en meget mørk humor” fortalte Jonas), og Terry Pratchett (“hans humor er mere lys”), som i følge Jonas supplerede hinanden virkelig godt.

Et par uger senere var jeg på indkøb i Kiryat Shmona, den nærmeste, halvstore provinsby. Jeg var løbet tør for læsestof, og de paperbacks der stod i voluntørernes fællesrum var ikke udpræget spændende, så da jeg kom forbi en boghandel med en sektion med engelske bøger stak jeg hovedet indenfor. Da jeg forlod butikken igen havde jeg to bøger i tasken. Den ene var en paperback-udgaven af Lord of the Rings; den anden var Good OmensLord of the Rings kendte jeg godt, men jeg havde kun læst den danske oversættelse. Good Omens kendte jeg ikke, så det var lidt af et sats. Det eneste jeg havde at gå efter var Jonas’ anbefaling.

Det gik hverken værre eller bedre, end at begge bøger røg med i rygsækken, da jeg efter tre måneder i kibbutzen drog videre for at opleve resten af Israel. LOTR var med sine 1100-1200 sider måske ikke det oplagte valg for en rygsækrejsende, men til gengæld var der så læsestof til mange aftener på hostels i Jerusalem, Tel Aviv og Eilat. Og Good Omens var, næsten fra det øjeblik jeg åbnede den, blevet en af mine yndlingsbøger. Jeg havde på daværende tidspunkt en brevkorrespondance kørende med en kammerat fra gymnasiet, der netop var startet med at læse Litteraturhistorie i Aarhus. Et af hans breve sluttede med en 1½ sides afskrift (i hånden) af de afsluttende sider af James Joyce’s Ulysses. Som svar sendte jeg ham en fuldstændig afskrift af s. 23-24 fra Good Omens:

Current theories on the creation of the Universe state that, if it were created at all and didn’t just start, as it were, unofficially, it came to being between ten and twenty thousand million years ago. By the same token the earth itself is generally supposed to be about four and a half thousand million years old.

These dates are incorrect.

Medieval Jewish scholars put the date of the Creation at 3760BC. Greek Orthodox theologians put Creation as far back as 5508BC.

These suggestions are also incorrect.

Archbishop James Usher (1580-1656) published Annales Veteris et Novi Testamenti in 1654, which suggested that the Heaven and the Earth were created in 4004BC. One of his aides took the calculation further, and was able to announce triumphantly that the Earth was created on Sunday the 21st of October, 4004BC, at exactly 9.00 a.m., because God liked to get work done early in the morning while he was feeling fresh.

This too was incorrect. By almost a quarter of an hour.

Begge bøger, både LOTR og Good Omens endte med at gøre turen fra Kiryat Shmona over Jerusalem via Eilat til Cairo, retur til Israel og endelig via Tel Aviv hele vejen hjem til Danmark. Jeg har stadig den slidte paperbackudgave af LOTR stående inde på reolen. Good Omens var jeg så dum at låne ud til en veninde, der elskede den så meget, at hun nægtede at levere den tilbage. I stedet købte hun en helt ny udgave til mig. Som er næsten, men ikke fuldstændig, identisk med den udgave jeg købte i Israel. Og som slet ikke er nær så slidt.

Det var sådan jeg første gang stødte på Terry Pratchett.

II

“But is all this true?” said Brutha.

Didactylos shrugged. “Could be. Could be. We are here and it is now. The way I see it is, after that, everything tends towards guesswork.”

“You mean you don’t KNOW it’s true?” said Brutha.

“I THINK it might be,” said Didactylos. “I could be wrong. Not being certain is what being a philosopher is all about.”

Fra Small Gods

III

I efterårsferien 1996 var jeg ulykkelig i London. Jeg var rejst med bus til England (det var før Ryan Air og andre lavprisflyselskaber havde dumpet priserne på flybilletter til London, så bussen var den billigste måde at komme derover på), for at besøge min daværende kæreste. Hun var sammen med en veninde taget til Devon i Sydengland for at arbejde på et hotel et års tid, inden hun skulle begynde på lægestudiet. Vi havde derfor ikke set hinanden i en del måneder, og jeg glædede mig som et lille barn til at se hende igen.

Desværre, i det mindste set fra mit perspektiv, så havde min kæreste mødt en anden under sin tid i England. Dette havde hun imidlertid ikke fortalt mig inden jeg ankom, hvilket betød, at mit besøg hurtigt blev en smule akavet. Og for mit vedkommende også ret smertefuldt, da jeg aldrig før var blevet dumpet. Jeg har muligvis aldrig grædt så meget før, samtidig med, at jeg desperat, og ret forgæves, prøvede at holde masken overfor både min (eks-)kæreste, hendes veninde og deres kollegaer på hotellet.

Problemet var, at mine billetter til og fra Devon og til og fra London var købt og betalt. Som fattig studerende kunne jeg derfor ikke bare hoppe på det første det bedste tog mod London, men måtte tilbringe nogle ret hårde dage på det hotel, hvor min (eks-)kæreste arbejdede. Heldigvis havde vi planlagt, at jeg efter besøget i Devon skulle tage til London og tilbringe et par dage med at shoppe, se på seværdigheder og besøge en veninde, inde jeg hoppede på bussen hjem.  Jeg skulle derfor ikke tilbringe hele ferien sammen med min nylige eks, men “kun” (og jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtige anførselstegnene er her) en 3-4 dage.

Hvorom alting er: Jeg tog toget til London, indlogerede mig på et hostel lige ved British Museum, og prøvede at lade være med spontant at bryde ud i gråd midt på gaden. Det lykkedes for det meste, men ikke hele tiden.

Jeg kompenserede for min emotionelle uro ved at købe bøger. Jeg tog i Foyles (den gamle butik, hvor det rodede og bøgerne flød lidt over det hele) og købte filosofibøger til det kommende semester. Jeg købte brugte science fiction og fantasy-bøger i antikvariaterne på Charing Cross Road. Og under et besøg i Forbidden Planet på New Oxford Street tog jeg en beslutning, som jeg længe havde gået og overvejet: Jeg købte min første Discworld-roman!

Når man, som jeg, er og var flittig læser af fantasy- og science fiction romaner, så var det allerede i 1996 svært at overse Terry Pratchetts Discworld-bøger. På daværende tidspunkt var der udkommet næsten 20 bøger i serien, og i enhver boghandel i Danmark, der havde bare et minimalt udvalg af engelsksproget genrelitteratur fyldte Discworld-romanerne en anseelig del af fantasy-sektionen.

Jeg havde imidlertid indtil nu været en smule tilbageholdende med at gå i gang med serien. Dels brød jeg mig faktisk ikke rigtig om Josh Kirbys forsider. De var for satiretegningsagtige. Dels så havde jeg en eller anden forestilling om, at fantasy partout skulle være være Seriøs, Alvorlig Litteratur, Hvor Alle Taler Shakespeare-Engelsk Med Masser Af Thee og Thou Og Den Slags. Og dels var jeg en smule skeptisk over en forfatter, der med nærmest foruroligende regelmæssighed var i stand til at udgive mindst en ny bog om året. Når man er  produktiv, så  det jo næsten nødvendigvis være noget lort, det man publicerer, ikke sandt? Af en aller anden grund var det altså tilsyneladende ikke gået op for mig, at den Terry Pratchett, som skrev Discworldbøgerne, var den samme Terry Pratchett, som var medforfatter på Good Omens, som jeg syntes var FANTASTISK!

Mens jeg gik og var ulykkelig i London skete der imidlertid noget. Jeg blev lidt mere lemfældig med mine penge end jeg nok ellers ville have været, og under et besøg i Forbidden Planet besluttede jeg mig som sagt for, at nu skule det være. NU skulle jeg købe min første Discworld-roman. Og herre gud, hvis jeg ikke kunne lide den, så overlevede jeg nok udgiften på £ 5.95. Så der stod jeg foran hylderne med Discworld-romaner og skulle udvælge en. Jeg kan ikke rigtigt huske, hvad jeg tænkte, bortset fra, at jeg i hvert fald ikke skulle have en af dem med Døden på forsiden, og at bagsideteksten til Men at Arms lød spændende.

Så den købte jeg. Og den røg ned i tasken med de øvrige bøger. Og da jeg, efter en rædselsfuld busrejse hjem til Aarhus kom ind på mit kollegieværelse tømte jeg tasken og stablede jeg alle de bøger jeg havde købt i en stabel, som var næsten en meter høj. Og så smed jeg mig på sengen og græd. Og så gik jeg op i Skjoldhøjbaren og drak mig fuld med folk fra min kollegieopgang. Og så gik jeg i gang med at læse bøgerne i stablen-som-var-næsten-en-meter-høj. Og da jeg nåede til Men at Arms elskede jeg den. Og det gjorde det lidt lettere at min kæreste nu var min eks-kæreste. Og når det begyndte a gøre ondt igen, så var der heldigvis endnu en Discworld-roman at give sig i kast med. Og endnu en. Og endnu en.

Et lille års tids senere vendte min eks-kæreste hjem til Danmark for at læse til læge. Hun er i dag gift med ham hun mødte i England. De har to børn sammen. Tiden går, og ting sker, og vi glemmer. Og så dør Terry Pratchett og det hele vender tilbage. Og pludselig skal jeg igen kæmpe for ikke spontant at bryde ud i gråd. Fordi Pratchett er død.

IV

The beast screamed inside Vimes. It screamed that no one would blame him for doing the hangman out of ten dollars and a free breakfast. Yeah, and you could say a swift stab now was the merciful solution, because every hangman knew you could go the easy way or the hard way and there wasn’t one in the country that’d let something like Carcer go the easy way. The gods knew the man deserved it…

…but young Sam was watching him across thirty years.

When we break down, it all breaks down. That’s just how it works. You can bend it, and if you make it hot enough you can bend it in a circle, but you can’t break it. When you break it, it all breaks down until there’s nothing unbroken. It starts here and now.

He lowered the sword.

Carcer looke up, grinning and said, “Never tastes right, does it, haha, an egg without salt…”

Vimes felt his hand begin to move of its own accord—

And stopped. Red rage froze.

There was the beast, all around him. And that’s what it was. A beast. Useful, but still a beast. You could hold it on a chain, and make it dance, and juggle balls. It didn’t think. It was dumb. What you were, what you were, was not the beast.

You didn’t have to do what it wanted. If you did, Carcer won.

He dropped the sword.

Fra Nightwatch

V

Jeg har engang skrevet en artikel om Discworld, som endte med at blive publiceret i Kritik. Den kan man læse her.

VI

Jonas tog forøvrigt fejl. Pratchett er ikke, eller ikke kun, humor og lys. Pratchett er også vrede.

Terry’s authorial voice is always Terry’s: genial, informed, sensible, drily amused. I suppose that, if you look quickly and are not paying attention, you might, perhaps, mistake it for jolly. But beneath any jollity there is a foundation of fury. Terry Pratchett is not one to go gentle into any night, good or otherwise.

He will rage, as he leaves, against so many things: stupidity, injustice, human foolishness and shortsightedness, not just the dying of the light. And, hand in hand with the anger, like an angel and a demon walking into the sunset, there is love: for human beings, in all our fallibility; for treasured objects; for stories; and ultimately and in all things, love for human dignity.

Or to put it another way, anger is the engine that drives him, but it is the greatness of spirit that deploys that anger on the side of the angels, or better yet for all of us, the orangutans.

Terry Pratchett is not a jolly old elf at all. Not even close. He’s so much more than that. As Terry walks into the darkness much too soon, I find myself raging too: at the injustice that deprives us of – what? Another 20 or 30 books? Another shelf-full of ideas and glorious phrases and old friends and new, of stories in which people do what they really do best, which is use their heads to get themselves out of the trouble they got into by not thinking? Another book or two of journalism and agitprop? But truly, the loss of these things does not anger me as it should. It saddens me, but I, who have seen some of them being built close-up, understand that any Terry Pratchett book is a small miracle, and we already have more than might be reasonable, and it does not behoove any of us to be greedy.

I rage at the imminent loss of my friend. And I think, “What would Terry do with this anger?” Then I pick up my pen, and I start to write.

Posted in liv og død, Nostalgi, Personligt | 3 Comments

Optagelse af undervisning – en note

Indledning

Det er, og har i en del år været, almindelig praksis blandt studerende at optage forelæsninger og andre former for undervisning og efterfølgende dele disse optagelser med hinanden på nettet, f.eks. via (fortrinsvis lukkede) Facebook-grupper eller delte Dropbox-mapper. Mit belæg for denne påstand er, at noget sådant har været mere eller mindre fast praksis på snart sagt alle de kurser, hold eller moduler på såvel bachelor- som kandidatniveau, som jeg har undervist på de sidste 5-6 år. Da jeg i den periode bl.a. har undervist på uddannelserne i filosofi, erhvervsøkonomi, pædagogisk filosofi og pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet, og på den juridiske grunduddannelse på Syddansk Universitet, vil jeg mene, at der er tale om en omfattende og udbredt praksis.

På denne baggrund bør man som underviser på universitetet (men også andre steder, f.eks. gymnasier, højskoler, University Colleges og andre professionsskoler) gøre sig bekendt med de juridiske regler og vurderinger, som er gældende på dette område. derudover bør man som underviser generelt gøre sig nogle overvejelser over, hvad det betyder, at ens undervisning nu uden de store problemer kan optages og videredistribueres på nettet, uden at man selv er klar over det. Nedenstående note kan forhåbentlig hjælpe med at skabe lidt klarhed over dette problemfelt.

Den juridiske side af sagen

De relevante lovbestemmelser vedrørende optagelse af undervisning og efterfølgende distribution af disse optagelser er først og fremmest Persondataloven (”Lov om behandling af personoplysninger”) og Ophavsretsloven (”Bekendtgørelse om loven om ophavsret”). Persondataloven er relevant fordi den fastlægger, hvilke oplysninger (herunder video- og lydoptagelser) om personer man må indsamle og videregive. Ophavsretsloven er relevant fordi den bl.a. fastlægger undervisernes ophavsret til deres egen undervisning(smateriale) (og de studerendes ophavsret til deres egne opgaver).

Hvis man ikke har tid, overskud og energi til at læse disse to lovkomplekser, så har Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udarbejdet meget klare og pædagogiske fremstillinger af de væsentligste problemstillinger.

På hjemmesiden http://www.undervislovligt.dk redegør UBVA således for allehånde juridiske spørgsmål vedrørende e-læring, herunder de problemer der kan opstå i forbindelse med, at de studerende optager og videredistribuerer optagelser af ens undervisning på nettet. UBVAs anbefalinger på dette område kan findes under det menupunkt der hedder ”Hvilke rettigheder har de studerende?

Her slår UVBA fast, at man som underviser godt må nægte de studerende tilladelse til at optage ens undervisning:

Undervisere har en »pædagogisk ledelsesret«, der giver dem lov til at bestemme, hvordan klaveret skal spille i undervisningssituationen, herunder hvornår der skal være katederundervisning, hvornår der må stilles spørgsmål, om der må drikkes kaffe eller læses sms-beskeder til undervisningen etc. Det betyder, at undervisere kan modsætte sig, at undervisningen optages. Det kan der være gode grunde til. Blandt andet er der nogle undervisere, der ikke bryder sig om at blive optaget, og som lægger en dæmper på sig selv, når de bliver det. Der kan også være, at de andre studerende ikke tør sige så meget, hvis de ved, at det, der siger, bliver optaget.

UVBA gør også opmærksom på, at man som underviser ikke har lov til usaglig forskelsbehandling af studerende. F.eks. må man ikke uden saglig begrundelse nægte visse studerende at optage undervisningen, mens andre får lov:

Undervisere har ikke lov til usagligt at forskelsbehandle de studerende i den sammenhæng. Han eller hun kan fx ikke sige, at det kun er hans yndlingsstuderende, der har lov til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give synshandicappede studerende en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. Her er forskelsbehandlingen nemlig ikke usaglig, men saglig.

Endelig slår UBVA fast, at de studerende ikke må lægge deres optagelser af undervisningen ud på nettet, medmindre de personer der medvirker på optagelserne (underviseren samt de øvrige studerende) har givet deres samtykke. Dette gælder også selvom den studerende har fået lov til at optage undervisningen.

Studerende, der med eller uden samtykke har optaget undervisning, må ikke lægge optagelserne ud på nettet, medmindre de, der er med på optagelserne, giver grønt lys. Det skyldes ophavs- og persondataloven.

UVBA har på deres egen hjemmeside en note liggende, som beskriver de juridiske rammer for web- og podcast af undervisning. Denne note gennemgår i store træk de samme spørgsmål, som noten på undervislovligt.dk, men ud fra undervisernes rettigheder, ikke de studerendes. Fokus er derfor særligt undervisernes ophavsret til deres egne undervisningsmaterialer og afledt deraf spørgsmålet om, hvorvidt universitetet kan kræve, at undervisere lader deres undervisning optage.

Disse to problemer er tæt forbundne, og svaret på det sidste er udledt af svaret på det første. Jeg citerer fra UBVAs note:

Man har som underviser ikke pligt til at acceptere, at ens undervisning optages og offentliggøres. Det skyldes to ting. Dels er undervisningen et værk, som undervisere har ophavsretten til, efter reglerne i ophavsretsloven. Dels er optagelser af undervisning en »personoplysning« om underviseren, omfattet af persondataloven, og det betyder, at undervisningen kun kan optages og offentliggøres, hvis underviseren giver samtykke. Underviseren kan trække samtykket tilbage igen i henhold til persondatalovens § 38.

Kort sagt: Universitetet ikke ret til at kræve, at undervisere lader sig optage eller filme, og underviseren har omvendt heller ikke pligt til at lade sig optage. Underviseren skal altså give sit samtykke, for at universitetet har lov til at optage undervisningen og videreformidle den. Og underviseren kan altid trække sit samtykke tilbage.

Tingene forholder sig imidlertid en smule anderledes, når vi vender os mod spørgsmålet om, hvorvidt de studerende har lov til at optage og videredistribuere optagelser af undervisning. Jeg citerer igen fra UBVA’s note:

Det er i øvrigt en anden sag, om studerende har lov til at optage undervisning uden samtykke fra underviseren. Hvis optagelserne kun skal bruges privat af de studerende selv, kræves der ikke samtykke efter ophavsretsloven eller persondataloven. Der er imidlertid nogle undervisere, der oplever det som problematisk at blive optaget af de studerende, bl.a. pga. risikoen for, at optagelserne redigeres på en uheldig måde mv. Det vil derfor somme tider kunne være hensigtsmæssigt, hvis de enkelte uddannelsesinstitutioner opstiller interne ordensregler for, i hvilket omfang de studerende må optage undervisningen.

Principielt behøver de studerende altså ikke spørge om lov til at optage undervisning, så længe deres optagelser alene er til deres eget private brug. I det mindste vil sådanne optagelser ikke krænke hverken persondataloven eller ophavsretsloven. Dette kan måske synes at være en smule i modstrid med UBVAs redegørelse på undervislovligt.dk, hvor underviserne blev tilkendt en ”pædagogisk ledelsesret”, der gav dem lov til at nægte studerende at optage deres undervisning. Der synes således at være en smule usikkerhed på dette punkt.

Usikkerheden er imidlertid ikke større end som så. For det første så er det jo kun, hvis optagelsen er til privat brug, at den studerende må optage uden at spørge om lov. For det andet så skal de studerende have såvel underviserens som de øvrige studerendes tilladelse, hvis de vil videredistribuere optagelserne. Og for det tredje så kan der, som UBVA gør opmærksom på, indføres ”interne ordensregler” på de enkelte uddannelsesinstitutioner, der regulerer i hvilket omfang de studerende må optage undervisning.  Og sådanne ordensregler kan f.eks. kræve, at de studerende skal have underviserens tilladelse, for at de må optage undervisningen.

Mig bekendt så er der ikke mange danske universiteter, der har et sæt regler for dette område. Aarhus Universitet har f.eks. ikke (ret mig hvis jeg tager fejl). På baggrund af et konkret spørgsmål fra UFU’en for Pædagogisk Filosofi er Uddannelsesjuridisk Service på AU imidlertid kommet med en principiel og overordnet udtalelse om de studerendes ret til at optage undervisning:

De studerende må ikke bare optage undervisningen. Det er underviseren, der så at sige ejer forelæsningen, så det er op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende må optage undervisningen.

Hvis en underviser vælger at lade de studerende optage undervisningen, skal den pågældende underviser være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Han eller hun kan fx ikke sige, at det kun er hans yndlingsstuderende, der har lov til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give synshandicappede studerende en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. Her er forskelsbehandlingen nemlig ikke usaglig, men saglig.

Studerende, der med eller uden samtykke har optaget undervisning, må ikke lægge optagelserne ud på nettet, medmindre de, der er med på optagelserne, giver grønt lys. Det skyldes ophavs- og persondataloven.

UJS er altså grundlæggende på linje med UBVA i deres vurdering af, hvorvidt de studerende må optage undervisningen uden at få lov af underviseren. Svaret er nej. Hvis UJSs bemærkning betragtes som en ”intern ordensregel” for Aarhus Universitet, så har man altså som ansat på AU juridisk hjemmel for at nægte de studerende at optage ens undervisning. (Lige som UBVA gør UJS så også opmærksom på, at der ikke må ske usaglig forskelsbehandling af studerende: Hvis én studerende får lov til at optage undervisningen, så må de øvrige også – medmindre saglige forskelle kan begrunde at der forskelsbehandles).

Fra jura til praksis

Hvis vi går fra det juridiske til det praktiske, hvordan ser problemerne med studerendes optagelser af undervisning så ud, ude i virkeligheden?

Som jeg bemærkede ovenfor, så synes det på mange uddannelser at være en udbredt og veletableret praksis, at de studerende optager undervisningen og efterfølgende deler den med hinanden på fx Facebook. Min egen erfaring, fra de hold og årgange som jeg har undervist på, er, at de studerende plejer at være ganske flinke til selv at spørge om lov til at optage min undervisning. Det sker noget sjældnere, at de af sig selv kommer og spørger, om det er i orden at de efterfølgende deler optagelserne med hinanden via Facebook, Dropbox eller lignende. Tilsyneladende så mener de fleste åbenbart, at hvis man har fået lov til at optage, så har man også fået lov til at dele. Men som vi lige har set, så siger juraen noget andet.

På den baggrund, og med udgangspunkt i mine egne erfaringer, vil jeg derfor anbefale, at hver enkelt underviser ved semester-/seminar-/kursusstart (eller første gang man skal undervise på et modul), aftaler med de studerende 1) om man giver tilladelse til at de optager undervisningen, og 2) hvorvidt og under hvilke betingelser disse optagelser efterfølgende må deles med andre. Og hvis man ikke ønsker at de studerende optager undervisningen, så har man juridisk set ret til at nægte dem tilladelse til at gøre det.

(Hvis det har nogen interesse, så har jeg altid selv svaret “Ja” til spørgsmålet om, hvorvidt de studerende måtte optage min undervisning, og “Ja med forbehold” til spørgsmålet om, hvorvidt optagelserne efterfølgende måtte deles med andre. Mit forbehold er, at optagelserne kun må deles internt på holdet/årgangen, dvs. kun må deles i lukkede fora.)

Der er imidlertid et dybere og mere grundlæggende problem her, som denne anbefaling (og alverdens juridiske fiksfakserier) ikke kan løse. Problemet er, at det i praksis er meget vanskeligt at sikre sig, at ens undervisning ikke bliver optaget, videredistribueret og misbrugt. Mobiltelefoner, tablets og bærbare computere gør det jo muligt relativt ubemærket at optage hvad en underviser siger, og lægge det på nettet straks når undervisningen er overstået. Ja, der er jo principielt intet til hinder for, at ens undervisning kan blive livestreamet, uden at man selv er klar over det. Sådan fungerer tingene i dag, og jeg tror at det er et grundforhold, som man som underviser bliver nødt til at (om ikke acceptere så) leve med.

At noget er muligt, og måske endog almindelig praksis, gør det selvsagt ikke mindre ulovligt eller problematisk. Og problemerne bliver absolut ikke mindre, hvis man inddrager de mange spørsgsmål, som Facebooks og de øvrige sociale mediers offentligheds- og ophavsretspolitik give rnaledning til. Hvis min undervisning lægges på YouTube, hvis mine forelæsninger kan downloades som podcast fra Facebook, hvad betyder det da for mine ophavsrettigheder?

Disse spørgsmål og problemer kan ikke løses på individ, afdelings, eller institutniveau. Her kan man højest beslutte at indføre en praksis om, at gøre de studerende opmærksomme på, at de ikke uden eksplicit tilladelse må optage eller dele optagelser af vores undervisning. Grundproblemet er af systemisk karakter og kræver indgriben Fra Højere Sted.

Som et minimum er der behov for, at de enkelte universiteter (i mit eget tilfælde Aarhus Universitet) udarbejder et sæt retningslinjer, som underviserne kan bruge som guidelines og henvise de studerende til. Der er selvsagt ikke nogen garanti for (eller systematisk måde at sikre), at de studerende rent faktisk vil overholde sådanne retningslinjer. Men i det mindste vil de kunne sikre, at de studerende bliver gjort opmærksomme på reglerne, samtidigt med at de vil fritage den enkelte underviser fra ansvaret om at gøre reglerne klart for de studerende.

Jeg ved ikke, hvad den bedste løsning på problemet om de øgede muligheder for ubemærket at optage og videredistribuere optagelser af undervisning er. Jeg ved faktisk ikke engang om problemet kan løses. Måske er den bedste tilgang at holde op med at betragte problemet som et problem, og i stedet se det som en udfordring, ja måske ligefrem en mulighed: En mulighed for at udvikle nye og spændende undervisningsformer og måder at interagere med vores studerende på.

Men det spørgsmål er der desværre ikke plads til at diskutere her.

PS:

I forbindelse med diskussionen af studerendes ret til at optage undervisning kom Uddannelsesjuridisk Service også med en udtalelse omkring optagelse af vejledning. Skønt denne udtalelse ikke er direkte relevant for ovenstående diskussion, så er den dog både vigtig og interessant. Så derfor:

For så vidt angår dit spørgsmål om, hvorvidt de studerende må optage eksempelvis vejledningsmøder, så er svaret ja, det må de gerne, og det er heller ikke strafbart at gøre dette, uden at gøre den deltagende part bekendt med, at samtalen optages.

I tidligere tilfælde har vi dog oplevet, at undervisere har følt sig krænket af at være blevet optaget, uden at den studerende har gjort opmærksom på, at en samtale optages. Vi har i den forbindelse ikke haft nogen bemærkninger til, at eksempelvis en studieleder har påtalt overfor den studerende, at det er uheldigt at optage samtaler uden at gøre den deltagende part bekendt hermed, blandt andet fordi det risikerer at skabe en mistillid mellem undervisere og de studerende, som kan hæmme undervisernes motivation for en anden gang at tage de svære samtaler med studerende, som der ind i mellem kan være behov for.

Posted in Job, Undervisning, Universitært | Leave a comment